Đi chung xe đến kho ở Hà Nội, Việt Nam, và cảnh dỡ hàng


Thời gian phát hành:

Vào ngày 30 tháng 10, chuyến đi chung xe đến nhà kho ở Hà Nội, Việt Nam, và cảnh dỡ hàng

Vào ngày 30 tháng 10, chuyến đi chung xe đến nhà kho ở Hà Nội, Việt Nam, và cảnh dỡ hàng