Việc thông quan hàng hóa nhập khẩu tại Khu ngoại quan toàn diện Pingxiang đã hoàn thành và hàng hóa đang được dỡ xuống


Thời gian phát hành:

Vào ngày 2 tháng 11, việc thông quan hàng hóa nhập khẩu tại Khu ngoại quan toàn diện Pingxiang đã hoàn thành và hàng hóa đang được dỡ xuống.

 

Việc thông quan hàng hóa nhập khẩu tại Khu ngoại quan toàn diện Pingxiang đã hoàn thành và hàng hóa đang được dỡ xuống

 

11月2日 在凭祥综合保税区内进口货物通关完成,正在卸货

Vào ngày 2 tháng 11, việc thông quan hàng hóa nhập khẩu tại Khu ngoại quan toàn diện Pingxiang đã hoàn thành và hàng hóa đang được dỡ xuống.