Cửa khẩu Hữu Nghị năm 2024 sắp xếp thông quan Tết Nguyên đán


Thời gian phát hành:

2024-02-03

Cửa khẩu Hữu Nghị năm 2024 sắp xếp thông quan Tết Nguyên đán

Thông báo

Các đơn vị liên quan, đông đảo người dân biên giới, doanh nghiệp, khách hàng:

Để đón Tết Nguyên đán, qua nghiên cứu quyết định của Ủy ban Điều phối kinh tế - thương mại đối ngoại thành phố Bằng Tường, cửa khẩu Hữu nghị, thông quan trong dịp Tết Nguyên đán Phổ Trại, Lộng Nghiêu, gọi cửa khẩu được sắp xếp như sau:

1. Cửa khẩu Hữu Nghị Quan và lối đi Phổ Trại

Thông số kỹ thuật sản phẩm: - Type: Digital Multifunction Imaging System - Standard Functions: Copy, Print ( Từ ngày 10/02/2024 đến ngày 13/02/2024 làm nhiệm vụ vào các ngày lễ theo quy định; Từ ngày 14/02/2024 đến ngày 17/02/2024 nhận hẹn thông quan hàng hóa; Khôi phục thông quan bình thường từ ngày 18 tháng 2 năm 2024.

(2) Về mặt thông quan nhân viên: Thông quan bình thường thông quan hành khách cửa khẩu Hữu Nghị Quan từ ngày 9 tháng 2 năm 2024 đến ngày 17 tháng 2 năm 2024.

Hai, gọi Nghiêu, gọi lối đi hiểm yếu.

(1) Ngày 9 tháng 2 năm 2024 (Giao thừa) thông quan bình thường.

(2) Từ ngày 10 tháng 2 năm 2024 đến ngày 17 tháng 2 năm 2024 là ngày lễ theo quy định.

(3) Khôi phục thông quan bình thường từ ngày 18 tháng 2 năm 2024.

Mời các đơn vị liên quan tuân thủ nghiêm ngặt việc sắp xếp thời gian thông quan hàng hóa, người dân biên giới, doanh nghiệp, thương gia tổ chức sắp xếp hàng hóa.

Thông cáo đặc biệt này.

Văn phòng Ủy ban điều phối kinh tế thương mại đối ngoại thành phố Bằng Tường

Ngày 02 tháng 2 năm 2024