Thông báo đóng cửa ngày 15 tháng 9


Thời gian phát hành:

2022-08-12

Để tích cực không khí văn hóa của công ty, tăng cường đoàn kết và trung tâm của đội, công ty quyết định vào ngày 15 tháng này (thứ bảy) tất cả nhân viên tham gia vào các sự kiện của công ty. Đóng cửa một ngày, 16 trở lại kinh doanh bình thường, xin vui lòng điều chỉnh thời gian vận chuyển của khách hàng, gây bất tiện cho bạn, xin vui lòng

Thông báo đóng cửa ngày 15 tháng 9