Giấy ủy quyền Hải quan


Thời gian phát hành:

2022-09-05

Đơn vị tôi hiện nay (A bằng phiếu, B dài hạn) ủy thác cho đại lý của Quý công ty và các việc thông quan khác. (A, điền tờ khai B, kiểm tra bổ trợ C, nộp thuế trước D, tờ xác nhận hải quan E, sổ tay phê duyệt F, sổ tay xác minh G, hồ sơ thủ tục miễn giảm thuế H, khác) Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo " Hiệp định Khai báo Hải quan ”.

Giấy ủy quyền khai báo hải quan
Số: □□□□□□□□□□□□
Công ty TNHH Tiếp vận Quốc tế Con đường tơ lụa mới Quảng Tây:
Đơn vị tôi hiện nay (A bằng phiếu, B dài hạn) ủy thác cho đại lý của Quý công ty và các việc thông quan khác. (A, điền tờ khai B, kiểm tra bổ trợ C, nộp thuế trước D, tờ xác nhận hải quan E, sổ tay phê duyệt F, sổ tay xác minh G, hồ sơ thủ tục miễn giảm thuế H, khác) Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo " Hiệp định Khai báo Hải quan ”.
Đơn vị chúng tôi đảm bảo tuân thủ "Luật Hải quan" và các quy định quốc gia có liên quan, đồng thời đảm bảo thông tin cung cấp là trung thực, đầy đủ và phù hợp với từng hàng hóa. Nếu không, chúng tôi sẵn sàng chịu các trách nhiệm pháp lý liên quan.
Giấy ủy quyền này có giá trị kể từ ngày ký đến ngày tháng năm.
Khách hàng (con dấu):


Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền ký "Giấy ủy quyền khai báo hải quan" (chữ ký)
                  năm tháng ngày
Thỏa thuận khai báo hải quan ủy thác
Để làm rõ các vấn đề cụ thể và trách nhiệm tương ứng của tờ khai hải quan ủy thác, hai bên đã ký thỏa thuận sau khi thương lượng bình đẳng như sau:

khách hàng

 

 

bên được ủy thác

 

tên hàng hóa chính

 

*mã khai báo hải quan

No.

Mã HS

□□□□□□□□□□

ngày nhận

              năm tháng ngày

tổng giá hàng hóa

         

 
nhận tài liệu

hợp đồng□

hóa đơn□

ngày nhập và xuất

年      月       日

Bảng kê hàng hóa□

vận đơn□

hóa đơn của các số vận đơn

 

Sổ tay Thương mại Chế biến□

giấy phép□

hình thức thương mại

 

khác

Xuất xứ / Nguồn gốc

 

Lệ phí hải quan Nhân dân tệ

những yêu cầu khác:

Mô tả cam kết:

Các điều khoản chung được liệt kê ở mặt sau là một phần không thể tách rời của thỏa thuận này và việc ký kết thỏa thuận này cấu thành sự đồng ý với các điều khoản chung ở mặt sau.

Các điều khoản chung được liệt kê ở mặt sau là một phần không thể tách rời của thỏa thuận này và việc ký kết thỏa thuận này cấu thành sự đồng ý với các điều khoản chung ở mặt sau.

Chữ ký doanh nghiệp và con dấu của bên ủy thác:
 
 
 
 
 
Chữ ký của người quản lý:
số liên lạc:                            năm tháng ngày

Chữ ký doanh nghiệp và con dấu của bên nhận ủy thác:
 
 
 
 
 
Chữ ký và con dấu của người môi giới hải quan:
số liên lạc                        năm tháng ngày

 

Điều khoản chung của Hiệp định khai báo hải quan được ủy quyền

Trách nhiệm của bên ủy thác Bên ủy thác có trách nhiệm cung cấp kịp thời các chứng từ cần thiết cho việc khai báo, kiểm tra hải quan và chịu trách nhiệm về tính xác thực, chính xác và toàn vẹn của chứng từ.
Bên nhận ủy thác có trách nhiệm thanh toán kịp thời, đầy đủ phí đại lý khai báo và tiền tạm ứng sau khi doanh nghiệp khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan cũng như phí khai báo chậm, phí chậm nộp và các loại tiền phạt do các đơn vị thực thi pháp luật quy định. như tập quán do bên ủy thác chịu trách nhiệm.
Chịu trách nhiệm giao hàng hóa đến địa điểm đã định theo đúng yêu cầu của hải quan.
Chịu trách nhiệm hỗ trợ hải quan khai báo hải quan ủy thác, giải đáp các thắc mắc của hải quan, phối hợp điều tra liên quan và chịu các chi phí phát sinh liên quan.
Trường hợp bên nhận uỷ thác không thể lấy mẫu trước khi khai hải quan thì bên nhận uỷ thác phải chịu trách nhiệm về sự phù hợp của đơn hàng.

trách nhiệm của bên được ủy quyền
Có trách nhiệm giải đáp các thắc mắc của bên ủy thác về việc khai báo hải quan.
Chịu trách nhiệm "xem xét hợp lý" tính xác thực và đầy đủ của hàng hoá và các tài liệu do bên uỷ thác cung cấp. Xuất xứ, phương thức thương mại, v.v ...; (2) Các tài liệu thương mại như hợp đồng, hóa đơn, chứng từ vận tải, bảng kê đóng gói, v.v. liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu; (3) Giấy phép và các chứng từ kèm theo cần thiết cho xuất nhập khẩu; (4) Yêu cầu hải quan Xử lý thương mại (bằng giấy hoặc dữ liệu điện tử) và các chứng từ xuất nhập khẩu khác.
Với những lý do như xác định tên hàng, phân loại hàng hóa, được sự chấp thuận của hải quan thì mới được xem hàng hoặc lấy mẫu.
Sau khi nhận được đầy đủ các chứng từ kèm theo do bên ủy thác chuyển đến, có trách nhiệm điền vào tờ khai hải quan cẩn thận theo các chứng từ bên ủy thác cung cấp và theo đúng "Mẫu tờ khai hải quan xuất nhập khẩu nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" Khai báo và làm thủ tục hải quan trong thời gian quy định tại quy định hải quan và trong thỏa thuận khai báo hải quan ủy thác này.
Có trách nhiệm thông báo kịp thời cho bên ủy thác để cùng hỗ trợ hải quan kiểm tra, phối hợp với hải quan thực hiện các hoạt động điều tra có liên quan.
Chịu trách nhiệm thanh toán thiệt hại kinh tế trực tiếp do trách nhiệm của doanh nghiệp khai báo hải quan đối với bên ủy thác, phí chậm khai, phí chậm nộp và các loại tiền phạt do các đơn vị thực thi pháp luật như hải quan áp dụng.
Chịu trách nhiệm hoàn trả hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung ủy thác làm thủ tục hải quan cho bên ủy thác hoặc người được chỉ định trong thời gian quy định tại giấy ủy quyền này (xem cột "Yêu cầu khác" của "Thỏa thuận khai báo hải quan" để biết chi tiết ).


 

Nguyên tắc bồi thường Bên nhận ủy thác không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào xảy ra cho bên ủy thác do nguyên nhân bất khả kháng. Tổn thất do lỗi khác do các bên tự giải quyết hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan của nhà nước. Bên ủy thác có thể tránh được rủi ro do việc này gây ra bằng cách bảo hiểm.

Các trách nhiệm không được thực hiện Cả hai bên không chịu trách nhiệm về các thiệt hại kinh tế trực tiếp do bên kia gây ra, cũng như phí báo cáo chậm, phí chậm thanh toán và các khoản phạt liên quan.

Nguyên tắc về phí Về nguyên tắc, lệ phí khai báo hải quan đối với hàng hóa tổng hợp được thực hiện theo quy định tại “Giá hướng dẫn về lệ phí ngành khai hải quan” của địa phương. Hàng hóa đặc biệt có thể được thỏa thuận riêng bởi hai bên.

Bắt buộc về mặt pháp lý Nếu bất kỳ điều khoản nào của "Hiệp định Khai báo Hải quan" này không phù hợp với "Luật Hải quan" và các luật và quy định có liên quan, các luật và quy định sẽ được ưu tiên áp dụng. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác của "Hiệp định Khai báo Hải quan Ủy thác".

Các vấn đề cần giải quyết thông qua thương lượng Khi thỏa thuận này bị thay đổi hoặc chấm dứt hoặc phát sinh tranh chấp giữa hai bên, nó sẽ được xử lý theo các quy định và thủ tục liên quan của Luật Hợp đồng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nếu các điều khoản của thỏa thuận cần sửa đổi do các vấn đề khác với các bên tham gia hợp đồng hoặc do doanh nghiệp khai báo hải quan thì nên đàm phán một thỏa thuận bổ sung. Hai bên có thể ký các điều khoản bổ sung trong phạm vi luật pháp và quy định hành chính cho phép, nhưng các điều khoản bổ sung không được mâu thuẫn với nội dung của thỏa thuận này.